Coed Cwm Doethie – Mynydd Mallaen

English

Coed Cwm Doethie – Mynydd Mallaen

Cynefin

Lleolir Cwm Doethie – Mynydd Mallaen, sydd a dyffrynoedd serth ac eangderau o ucheldir, yn rhan ddeheuol Mynyddoedd y Cambrian. Mae o ddiddordeb sylweddol oherwydd ei gynefinoedd gweundir a choetir, ac yn enwedig felly ei adar.

Mae gan Gwm Doethie – Mynydd Mallaen ardal fawr o goedwig derw digoes ar hyd nifer o ddyffrynoedd rhyng-gysylltiol. Mae’r safle yn un o nifer o enghreifftiau o’r cynefin hwn yn y craidd o’i ddosbarthiad. Mae coetir derwen ddigoes yn dominyddu, gydag phlanhigion nodweddiadol tir asidig a chyfoeth o is blanhigion.

Mae Gwarchodfa Gwenffrwd-Dinas yr RSPB yn nythu ymysg y dyffrynoedd serth a choediog hyn. Mae’r warchodfa yn cynnwys cynefinoedd pwysig o goetiroedd derw, coetir gwernen wlyb a thir prysg sy’n cael lefelau uchel o lawiad a gyda afonydd cyflym.

Cadwraeth

Mae’r cynefin yn cynnal poblogaethau pwysig o is blanhigion, yn enwedig y cennau a’r bryoffytau. Mae’r carped trwchus hwn yn gorchuddio’r coed, y ddaear a’r creigiau gan wneud popeth yn wyrdd a llaith.

Mae’r coetiroedd wedi eu rheoli ar gyfer yr amrywiaeth o is blanhigion yn ogystal a’u poblogaethau allweddol o adar y goedwig, llawer ohonynt yn fudol, megus y gwybedog brith, corhedydd y coed, telor y coed a’r tingoch. Mae’r gwaith rheoli yn ceisio creu’r amodau lleithder a goleuni cywir gydag amrywiaeth o strwythurau, o goed pori mwy agored i goetir prysg gwlyb, i ddarparu’r cilfachau ar gyfer yr amrediad o adar gwahanol.

Mae pori’n offeryn cadwraeth pwysig wrth helpu i reoli strwythur coetir ac atal rhag i pob ardal o goetir gael eu dominyddu gan fieri a phrysg gan gadw ardaloedd agored gan gynnwys y carpedi hynod hardd o glychau’r gog.

Gweithgareddau hamdden

Mae llwybr Dinas ar agor o’r wawr tan fachlud, ac mae’r llwybr o gwmpas Dinas yn cymryd tua 2 awr i’w gwblhau. Mae llwybr pren ar gychwyn y llwybr o’r maes parcio, fodd bynnag mae mwyafrif y llwybr yn arw, yn serth mewn mannau, gerllaw afon sy’n llifo’n gyflym, ac i’w gwblhau byddai peth scramblo.

Mae llwybr byr a serth o’r prif lwybr troed i fyny trwy Dinas at ogof Twm Sion Cati, y ffigwr chwedlonol Cymreig a adnabyddir yn aml fel y Robin Hood Cymraeg, lle y dywedir iddo guddio i osgoi cael ei ddal gan yr awdurdodau.

Loading map...

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2021 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr