Coedtir hynafol dan fygythiad yn cael ei achub!

English

Coedtir hynafol dan fygythiad yn cael ei achub!

Gan ddringo grisiau cerrig i fyny o lannau’r Afon Glaslyn, gewch fynediad i wlad o nentydd mynydd brysiog a chlogfeini wedi'u gorchuddio â mwsogl, yng Nghoetir Hynafol Coedwig Aberglaslyn.

Yn eiddo ac o dan reolaeth Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae bron i hanner wedi'i gynnwys o fewn Ardal Gadwraeth Arbennig (ACA) Coedydd Derw Meirionnydd.

Yn hanner cyntaf yr 20fed Ganrif, tynnwyd y coetir derw a bedw lawr i raddau helaeth, a phlannwyd y safle â phlanhigfa chonwydd sy'n tyfu'n gyflym.

Heddiw mae ffynidwydd Douglas, sbriws Norwy, sbriws Sitka a llarwydd Japaneaidd yn esgyn uwchlaw gweddillion yr hyn a arferai fod yn enghraifft wych o goetir Derw Iwerydd Cymru.

Mae'r safle'n dal i gael ei ystyried yn goetir hynafol er bod y canopi yn dra gwahanol; mae derw aeddfed, celyn a bedw yn dal i fodoli o dan gysgod y conwydd, ond dim ond drwy drwch blewyn…

Mae rhan o gyllideb y prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn cynnwys arian ar gyfer cael gwared â chonwydd anfrodorol fel y rhain, sy'n bygwth cynefin naturiol yr ACA trwy or-gysgodi ag all-gystadlu ein rhywogaethau llydanddail brodorol, yn ogystal â lledaenu eu hadau egnïol ar draws mannau pwysig o fflora'r coetir hynafol.

Yn niwedd 2018, cynhaliwyd Adam Thorogood o Goed Cadw arolwg o'r safle a dod o hyd i bocedi o gynefin coetir hynafol, yn aml le mae'r creigwely gwaelodol yn torri drwy'r pridd, a oedd yn atal sefydlu'r blanhigfa. Mae rhedyn prin fel Rhedynach Teneuwe Wilson yn glynu mewn darnau wasgar ar foncyffion a chlogfeini yn agos at y nentydd.

Gan weithio gyda staff prosiect o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) a Dave Smith, Warden Ardal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, lluniwyd cynllun i leihau effaith y blanhigfa gonwydd ac i adfer y safle'n raddol trwy agor y canopi conwydd o amgylch y coed llydanddail sy'n weddill, a’r cynefin coetir hynafol tameidiog.

Bu cais llwyddiannus am drwydded cwympo coed, a hawliau i weithio o fewn ac mewn lleoliadau cyfagos i’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) ei chymeradwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru

Dechreuodd y contractwr lleol a’i dîm weithio ar y safle yn hwyr 2019.

Oherwydd diffyg mynediad i gerbydau, nid oedd unrhyw ffordd i dynnu pren o'r safle anghysbell. Felly bu i'r coed conwydd naill ai cael eu cwympo i ailgylchu, h.y. eu gadael ar y llawr i ddarparu pren pydredig mawr ei angen, neu cawsant eu cylch risglo, ymhell o'r llwybrau troed, i gynhyrchu pren pydredig fertigol, gan greu cynefin i bryfed ac felly ffynhonnell bwyd i adar y coetir.

Mae’r gwaith angenrheidiol hyn yn atal colli’r cynefin coetir hynafol anadferadwy gan sirhau y gall genedlaethau'r dyfodol fwynhau eu hysblander.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2021 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr