Addysg

English

Addysg

YN FYR!

  • Mae ymweliadau ysgolion yn rhad ac am ddim!
  • Mae grantiau teithio ar gael.
  • Mae yna opsiwn addas ar gyfer pob grwp oedran.
  • Mae gennym Swyddog Ymgysylltu i arwain.
  • Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu ar 01766 772214 neu e-bostiwch y prosiect ar post@celticrainforests.wales

Un o’r agweddau pwysicaf wrth reoli y cynefin arbennig hwn yw codi ymwybyddiaeth o werth y Coedwigoedd Glaw Celtaidd ymysg y genhedlaeth nesaf. Gyda hyn mewn golwg, gall y Swyddog Ymgysylltu gynnig sesiynau bywiog a rhyngweithiol yn yr ysgol, allan yn y maes, neu gyfuniad o’r ddau.

Mae’r Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn lle ardderchog i ddod a’ch disgyblion neu fyfyrwyr. Mae digonedd o ddewis o ran themau dysgu sy’n cydfynd â’r Cwricwlwm newydd neu eich cynlluniau gwaith chi.

Er mwyn hwyluso eich ymweliad, os ydych am archebu diwrnod allan yn y maes gyda ni, neu ymweliad a’r Plas, mae ein Holiadur Darparwr Allanol yn EVOLVE fel Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Fe wnawn:

  • anfon ffurflen archebu atoch,
  • anfon Asesiad Risg at gydlynydd eich ymweliad addysgol,
  • anfon taflen wybodaeth ymlaen llaw a fydd yn cynnwys arweiniad ar baratoi eich disgyblion/myfyrwyr ar gyfer yr ymweliad.

Eich arwain ar y diwrnod, gan ddarparu offer a chynnig cyngor ar astudiaethau pellach.

School girls trees

Dyma rhai themau poblogaidd ond rydym bob amser yn barod i drafod eich syniadau neu’ch anghenion unigol chi.

  • Gall disgyblion wneud astudiaeth mewn coedwig llydanddail a chonwydd, gan edrych ar yr elfennau biotig (byw) ac abiotig (anfyw).
  • Gall disgyblion ddarganfod pwy sy’n bwyta pwy a llunio cadwyn fwyd syml, gwe fwyd neu byramidau yn ddibynnol ar oedran a gallu.

Her Cymunedol y BAC

Rydym yn bard iawn i helpu disgyblion gyda’u gwaith gwirfoddol tuag at eu cymhwyster BAC. Gall y Swyddog Ymgysylltu ymweld â’r disgyblion yn yr ysgol i gefnogi eu cynllunio, trefnu safle gwaith addas, darparu offer ynghyd â thalu costau teithio.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â phrosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru
Ffôn: 01766 770274
Ebost: post@celticrainforests.wales
Cyfeiriad: Snowdonia National Park Authority, National Park Office, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

© 2019 - 2020 Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru. Cedwir pob hawl

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr